Vad är trombocyter?

Trombocyter är ett annat ord för blodplättar. De utgörs av cellfragment och är tillsammans med röda- och vita blodkroppar en av våra blodkroppar. Trombocyterna är dock den minsta av våra blodkroppar och motsvarar cirka en tredjedel av de röda blodkropparna sett till diameter. I en vuxen människas blod finns en koncentration på ungefär 150 000-450 000 stycken/µL trombocyter och 5-6 miljoner styck/µL röda blodkroppar.

Trombocyternas primära uppgift är att, då en blödning sker i blodkärl eller vävnad, stoppa denna genom att täppa igen såret. Detta sker genom att de skapar en plugg, så kallad trombocytplugg, vid sårets öppning. De kan även aktivera koaguleringen av blodet i de fall då pluggen inte räcker till för att stoppa blödningen. För att koaguleringen skall fungera och blödningen skall kunna stoppas är det viktigt att koaguleringen fungerar korrekt. Vid avsaknad av tillräckligt med trombocyter kan bildandet av en trombocytplugg inte ske varför det finns risk för massiva blödningar.

I blodcirkulationen överlever trombocyterna cirka 8 till 10 dagar. För att kompensera för de trombocyter som brutits ned, använts eller som försvunnit genom blödning producerar benmärgen hela tiden nya.

Varför behöver man analysera trombocyter?

En analys av trombocyter är vanligt förekommande vid allmänna hälsoundersökningar. Analysen kan användas för att undersöka andelen trombocyter i blodet samt för kontroll av dessa hos personer vilka genomgår behandling eller som har en sjukdom med inverkan på blodplättarna. Analysen är även bruklig för personer med trombocytbrist. Då som ett hjälpmedel för att avgöra huruvida behandlingen verkar.  

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av trombocyter kan uppvisas vid  funktionella trombocytdefekter, splenektomi och vid myeloprolifererande syndrom. Det kan även uppstå i samband med kroniska inflammationer.

Lågt värde

Ett lågt värde av trombocyter kan uppvisas då en rad olika sjukdomstillstånd. Exempelvis vid cancerformen leukemi, vid aplastisk anemi, infektioner och vid SLE. Det kan även förekomma i samband med splenomegali, decimerad intravasculär koagulation (DIK) och vid hemolytiska tillstånd. Även benmärgshämmande ämnen samt brist på vitamin B och folat.