Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar, leukocyter, som bildas i benmärgen. Cellerna mognar sedan till färdiga lymfocyter i den lymfatiska vävnaden som framför allt finns i mjälten, brässen och thymus men hittas även i halsmandlarna, tonsillerna och i tarmväggarna. De mogna lymfocyterna cirkulerar i blodet men finns även i lymfan som är den vätska som cirkulerar i lymfsystemet. Lymfocyterna tillhör kroppens adaptiva immunförsvar och det därmed ej är medfött. Det byggs istället upp då vi utsätts för olika typer av bakterier, virus samt då vi utsätts för andra skadliga ämnen. Lymfocyterna kan delas in i tre olika typer av celler; antikroppsproducerande B-celler, T-cellerna vilka känner igen ämnen som tidigare angripit vår kropp samt NK-celler vilka bland annat tar död på celler som är främmande eller sjuka. Lymfocyterna lever längre än de andra blodkropparna, en del finns kvar hela livet.

Varför behöver man analysera celler-lymfocyter?

Analys av lymfocyter genomförs exempelvis gör att utreda huruvida blodbrist, anemi eller infektioner är förekommande. En analys kan även visa på andra former av sjukdomar i blodet. Analysen av dessa celler ingår även vid analys av de olika typerna av vita blodkroppar vilken kallas för differentialräkning. Analysen är därmed en del av den analys där man kollar på fördelningen mellan de olika vita blodkropparna för att upptäcka eventuella obalanser.

Förhöjt värde

Förhöjda värden av lymfocyter kan uppkomma då en virusinfektion är aktiv. Exempelvis mononukleos (körtelfeber), kikhosta eller röda hund. Leukemi och lymfom kan orsaka kraftigt förhöjda värden.

Lågt värde

Ett lågt värde av lymfocyter kan uppkomma i samband med cellgiftsbehandling eller vid behandling av kortison. Även celiaki, glutenintolerans kan medföra ett lågt värde. Efter virusinfektioner som förkylningar kan värdet, tillfälligt, vara lågt eftersom dessa celler förbrukas då de bekämpar infektioner. Även immunbristsjukdomar kan medföra ett lågt värde. Detta är dock sällsynt.