Vad är ALAT?

ALAT står för alaninaminotransferas och är ett enzym som finns i lever, hjärta, muskelvävnader, röda blodkroppar samt i bukspottkörteln och njurarna. Enzymet förekommer både i levercellerna och i blodet. Dock skiljer sig ALAT från ASAT i form av att det endast förekommer i cytoplasman hos levercellerna. Detta medför att ALAT inte är lika högt som ASAT vid skador på levern.

Varför behöver man analysera ALAT?

En analys av ALAT kan göras för att undersöka levern och dess status och används för identifiering av sjukdomstillstånd i levern. Exempelvis hepatit och cirros kan förekomma som uppkommit till följd av virus, droger eller alkohol. Vid sjukdomstillstånd i levern kan övre delen av buken göra ont, även illamående, uppkastning och gulsot kan förekomma. En analys av ALAT kan även göras parallellt med ASAT för att undersöka leverns funktion och orsaken till eventuell leverskada. Förhållandet mellan dessa värden kan då användas för att säkerställa leverns status samt orsaken till eventuell skada.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde på ALAT kan uppkomma då akut och kronisk hepatit föreligger. Det kan även förekomma vid gallvägsobstruktion eller toxisk leverskada. Mycket höga värden av ALAT kan förekomma vid virushepatit. Kosttillskott och läkemedel kan påverka detta värde negativt. Även vid snabbväxt hos små barn eller vid blyförgiftning kan förhöjda nivåer förekomma.

Lågt värde

Ett lågt värde på ALAT indikerar att funktionen i levern och andra organ är den normala. Då levern besitter förmågan för naturlig återhämtning sjunker nivåerna av ALAT i blodet.