Vad är ASAT?

ASAT står för aspartataminotransferas och är ett enzym vilket finns i levern, hjärtat och muskelvävnaderna. Det finns även i de röda blodkropparna, njurarna och bukspottkörteln. Vid defekt i något av dessa organ frigörs ASAT i blodet. Detta test undersöker hur mycket av enzymet som finns i blodet. ASAT är ofta ett av flera tester som kan användas för att undersöka statusen på levern. Vid allvarlig skada ökar nivåerna av detta enzym i blodet under cirka sex till tio timmar varpå de håller sig på en hög nivå ungefär fyra dagar.

Varför behöver man analysera ASAT?

ASAT används för att få en bild av leverns tillstånd. Testet är primärt en del av en större analys där flera tester ingår. Testet kan användas för att undersöka leverskador samt för identifiering av exempelvis hepatit och cirros. ASAT påverkas även vid muskelnedbrytning och kan användas även för sådana analyser. Vid sjukdomstillstånd i levern kan övre delen av buken ge smärta, även illamående, uppkastning och gulsot kan förekomma. En analys av ASAT kan även användas för att undersöka huruvida behandling av leversjukdom fungerar samt för utredning av orsaken till exempelvis gulsot. ASAT kan även analyseras för att kontrollera så att läkemedel inte har en negativ inverkan på levern. En analys kan också göras parallellt med ALAT för att undersöka leverns funktion och orsaken till eventuell leverskada.

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde på ASAT kan uppkomma vid en toxisk leverskada, en förstorad lever eller vid hepatit. Även myopati och lungemboli kan medföra förhöjda värden. Nivåerna av ASAT i blodet ställs i relation till individens muskelmassa. Vid maximal fysisk aktivitet kan en ökning ske. Även till följd av intag av p-piller innehållande östrogen kan nivåerna stiga. 

Lågt värde

Ett lågt värde på ASAT indikerar att din lever är frisk och fungerar normalt. Det är därmed eftersträvansvärt med ett så lågt värde som möjligt.