Vad är Pt-eGFR?

Pt-eGFT är ett test som tas för att få ett mått på njurarnas funktion. Testet analyseras oftast i samband met ett kreatininprov.

Vid mätning av eGFR(Krea)relativ, Pt- GFR analyseras P-Kreatinin. Ett ungefärligt, det vill säga estimerat, GFR beräknas även. GFR står för glomerulär filtrationshastighet och innebär volymen av blodplasman som renas genom golmerulär filtration (mL/min). För att njurfunktionen skall bli jämförbar mellan människor oavsett kroppsstorlek beräknas relativ GFR. Detta genom att absolut GFR (mL/min) divideras med kroppsytan 1,73m2. Detta möjliggör jämförelse av njurfunktionen med ett referensintervall. PT-eGFR analyseras i samband med att kreatinin mäts. Genom mätning av P-Kreatinin och P-Cystatin C i samma prov kan eGFR beräknas.

Varför behöver man analysera PT-eGFR?

PT-eGFR analyseras i samband med kreatininprov vilket mäter njurarnas funktion för utredning av sjukdom eller innan påbörjad läkemedelsbehandling. Exempelvis behandling av högt blodtryck. Genom att även analysera PT-eGFR kan patientens njurfunktion ställas i relation till referensvärden. Det är därmed ett viktigt komplement. 

Förhöjt värde

Ett förhöjt värde av PT-eGRF indikerar nedsatt njurfunktion. 

Lågt värde 

Lågt värde av PT-eGFR kan bero på sjukdomstillstånd, men är ofta inte av betydelse.